top of page

Ανακύκλωση & Scrap

Ανακυκλώνοντας συνεισφέρουμε στο περιβάλλον, την οικονομία, αλλά και τον πολιτισμό, σεβόμενοι το δικαίωμα στην υγεία, την καθαριότητα και την αισθητική του περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη

Λόγω της προόδου της τεχνολογίας και της μεγάλης μείωσης του κόστους παραγωγής, τα ηλεκτρικά είδη εξαπλώνονται με γρήγορους ρυθμούς, με συνέπεια την ταχεία αύξηση του όγκου των αποβλήτων τους. Κατά συνέπεια, το πιο άμεσο και ορατό όφελος της ανακύκλωσης συσκευών είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων και της ανάγκης για τη δημιουργία νέων Χ.Υ.Τ.Α..
 Ένα ιδιαίτερα σημαντικό όφελος που προκύπτει από την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μας είναι ότι αποφεύγουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτά, όταν μετά το τέλος της χρήσιμης ζωής τους δε υποστούν ορθή περιβαλλοντική διαχείριση. Για παράδειγμα, ένας υπολογιστής αποτελείται από πολλές πλακέτες κι άλλα κατασκευαστικά μέρη που περιέχουν μέταλλα όπως χαλκό, ψευδάργυρο, κασσίτερο, μόλυβδο ή κάδμιο. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι επιβλαβή για την υγεία ή το περιβάλλον όταν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά μας. Όταν, όμως, τον πετάξουμε στη χωματερή ή στη φύση, τα τοξικά μέταλλα που περιέχει θα απελευθερωθούν.

Με την επεξεργασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μας ανακτώνται αξιοποιήσιμα υλικά, όπως μέταλλα, γυαλί και πλαστικό, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής. Επομένως, η ανακύκλωση συνεισφέρει στον περιορισμό της βιομηχανικής ρύπανσης, καθώς μειώνεται η παραγωγή τοξικών αερίων και σωματιδίων που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα ή βιομηχανικών αποβλήτων που ρυπαίνουν το νερό και το υπέδαφος. Ταυτόχρονα, με τη μείωση των παραγωγικών διαδικασιών, εξοικονομείται ενέργεια και περιορίζονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Επιπλέον, με την ανακύκλωση των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών συμβάλλουμε στη διαφύλαξη του ορυκτού πλούτου, απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και το βιώσιμο μέλλον για τα μελλοντικών γενεών.  Ειδικότερα, με την  ανακύκλωση επιτυγχάνεται μείωση της εξόρυξης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, όπως είναι τα μεταλλεύματα και το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα την αποφυγή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Εκτός της προστασίας του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών έχει ως αποτέλεσμα πολλά οικονομικά οφέλη για τους πολίτες. Και καθώς η ανακύκλωση επεκτείνεται, αυτά γίνονται σημαντικότερα

Ειδικότερα, μέσω της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών ελαφρύνεται το κόστος αποκομιδής και μεταφοράς προς τους Χ.Υ.Τ.Α.

 Οι κατασκευαστές που παράγουν προϊόντα σε μεγάλο βαθμό από ανακυκλωμένα υλικά έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους, καθώς μειώνουν τις ανάγκες τους σε πρώτες ύλες και ενεργειακές πηγές, σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις Μακροπρόθεσμα, χαμηλότερο κόστος για τη βιομηχανία σημαίνει χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

 Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη της ανακύκλωσης σημαίνει αύξηση των θέσεων απασχόλησης, που ειδικά για τον κλάδο της ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στη χώρα μας αριθμούν σε περισσότερες από 1.000.

Σκραπ

Με τον όρο σκραπ εννοούνται ανακυκλώσιμα υλικά, απόβλητα της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης, όπως τμήματα αυτοκινήτων, αεροσκαφών (σχετικά νέα έννοια), οικοδομικά υλικά κ.ά. Αντίθετα από τα απορρίμματα, το σκραπ έχει οικονομική αξία, ειδικά μεταλλικά και άλλα μη μεταλικά υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Η λέξη προέρχεται από την αρχαία σκανδιναβική γλώσσα, [skrapa] και η πρώτη γνωστή χρήση της μαρτυρείται στον 14ο αι.
Αναφέρονται δύο τύποι σκραπ, το νέο και το παλαιό. Το νέο είναι αποτέλεσμα βιομηχανικών διεργασιών και επιστρέφει στη διαδικασία παραγωγής μέσω της ανακύκλωσης. Το παλαιό σκραπ προέρχεται από το τέλος του κύκλου ζωής βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων και αποτελεί συνήθως τμήμα κραμάτων, πλαστικών και άλλων υλικών, που χρειάζονται επεξεργασία για την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών.
Η περισυλλογή σκραπ στο παγκόσμιο πλαίσιο και κυρίως στις μεγάλες πόλεις γίνεται επισήμως από εταιρείες περισυλλογής και διαλογής. Σε ό,τι αφορά στο εθνικό πλαίσιο ανεπισήμως αποτελεί τμήμα παραεμπορίου με μεγάλο ετήσιο τζίρο.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
 • Τι είναι ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ);

 • Ανακύκλωση ΑΗΗΕ είναι η διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων αυτών σε προϊόντα ίδιας ή διαφορετικής χρήσης, αφού έχουν προηγηθεί συγκεκριμένα στάδια επεξεργασίας που έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίρεση των επικινδύνων στοιχείων από αυτά και την ανάκτηση των αξιοποιήσιμων υλικών τους.

 • Τι επικίνδυνα στοιχεία έχει κάθε συσκευή όταν απορριφθεί ως απόβλητο;

 • Πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν εν δυνάμει επικίνδυνα στοιχεία σε κατασκευαστικά τους μέρη, όπως βαρέα μέταλλα ή ουσίες που προσβάλλουν τη στοιβάδα του όζοντος και επηρεάζουν το θερμικό δυναμικό του πλανήτη. Τα στοιχεία αυτά γίνονται επικίνδυνα μόνο όταν απορριφθούν ως απόβλητα και δεν τις διαχειριστούμε περιβαλλοντικά ορθά.

 • Πότε γίνονται επικίνδυνες για το περιβάλλον οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές;

 • Για όσο διάστημα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, οι συσκευές δεν είναι επικίνδυνες. Στην περίπτωση, όμως που  δεν τις διαχειριστούμε σωστά αφού φτάσουν στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους, υπάρχει ο κίνδυνος τα βλαβερά υλικά που περιέχουν να διαφύγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι συσκευές να παραδίδονται στα ειδικά σημεία συλλογής και να μην καταλήγουν στα πεζοδρόμια, τα σκουπίδια και τη φύση.

 • Παραλαμβάνετε συσκευές σε οποιαδήποτε κατάσταση;

 • Ναι, με την προϋπόθεση ότι έχουν όλα τα κατασκευαστικά τους μέρη. Σε κάθε περίπτωση η ακεραιότητα των συσκευών που απορρίπτονται διευκολύνει το δύσκολο έργο της αποσυναρμολόγησης και της αφαίρεσης των επικινδύνων στοιχείων.

 • Γιατί να ανακυκλώνω τις ηλεκτρικές συσκευές μου;

 1. Για να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών

 2. Για να μην ρυπαίνεται το περιβάλλον από ουσίες που περιέχουν οι συσκευές

 3. Για να αξιοποιούνται τα υλικά των συσκευών και να μειώνονται οι ανάγκες εξόρυξης

 4. Για να μην σπαταλάτε ενέργεια για να παράγουμε κάτι από την αρχή και επιβαρύνεται το περιβάλλον με αέρια του θερμοκηπίου και τοξικές ουσίες

 5. Για να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού, βασισμένο στην  κοινωνική συνείδηση και το ενδιαφέρον για την κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές

 • Τι είναι ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ);

 • Ανακύκλωση ΑΗΗΕ είναι η διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων αυτών σε προϊόντα ίδιας ή διαφορετικής χρήσης, αφού έχουν προηγηθεί συγκεκριμένα στάδια επεξεργασίας που έχουν ως αποτέλεσμα την αφαίρεση των επικινδύνων στοιχείων από αυτά και την ανάκτηση των αξιοποιήσιμων υλικών τους.

bottom of page