Ακολουθήστε μας

© 2017 Copyright © CR.ET.AN. S.A. 2017-2027 All Rights reserved, Chania, Greece

ΚΡ. ΕΤ. ΑΝ.
Θωμαδάκης α.ε.

Κεντρικό:

3ο χλμ Χανίων - Ρεθύμνου
Τηλ: 28210 94403

Υποκατάστημα:

Κοντομαρί Κυδωνίας, Θέση Τρουλιά

Τηλ: 28247 70870

Κιν: 6942 403401

e-mail: thomadakismanos@gmail.com

Like us on Instagram

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών ανακύκλωσης στα Χανιά και σε όλη τη Κρήτη

Ανακύκλωση Οικιακών Συσκευών

Η Ανακύκλωση Συσκευών έχει δημιουργήσει και αναπτύσσει τις απαιτούμενες υποδομές και συνεργασίες για τη συλλογή και επεξεργασία των Ανακυκλώσιμων Συσκευών. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών εντός του θεσμικού δικτύου συνεργατών του συστήματος. Επίσης, η Ανακύκλωση Συσκευών έχει εκπαιδευτική δράση, με σκοπό την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης του πολίτη και την ευαισθητοποίησή του, με σκοπό τη διάδοση της πρακτικής της ανακύκλωσης.

Συλλογή
  • Η συμβολή των συνεργατών της εταιρίας μας στην πραγματοποίηση της ανακύκλωσης και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων είναι καθοριστική. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με ένα δυναμικό δίκτυο αλυσίδων λιανικής και ανεξαρτήτων καταστημάτων, στα οποία έχουν τοποθετηθεί χωρίς χρέωση μέσα συλλογής, όπως κάδοι μικροσυσκευών, ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση λαμπτήρων και container για την προσωρινή αποθήκευση μεγάλων συσκευών

Τι επικίνδυνα στοιχεία έχει κάθε συσκευή όταν απορριφθεί ως απόβλητο;

Πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν εν δυνάμει επικίνδυνα στοιχεία σε κατασκευαστικά τους μέρη, όπως βαρέα μέταλλα ή ουσίες που προσβάλλουν τη στοιβάδα του όζοντος και επηρεάζουν το θερμικό δυναμικό του πλανήτη. Τα στοιχεία αυτά γίνονται επικίνδυνα μόνο όταν απορριφθούν ως απόβλητα και δεν τις διαχειριστούμε περιβαλλοντικά ορθά.

Ποιες ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνω

Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός θεωρείται ο εξοπλι­σμός, που έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1 000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 1 500 V συνεχούς ρεύματος. Κατά συνέπεια, μπορείτε να ανακυκλώνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή σας που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων. Βρείτε το είδος της συσκευής που θέλετε να ανακυκλώσετε σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες.

Η λίστα σε κάθε κατηγορία είναι μη εξαντλητική.